System odbioru odpadów

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kutno zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest PreZero Service Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą liczbę osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Osoby zamieszkujące lokale w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie składają deklaracji samodzielnie. Złożenie deklaracji leży w gestii zarządcy nieruchomości.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: Pl Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/546/22 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nowe stawki wyniosą odpowiednio:

  • 37 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 74 zł na miesiąc od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (w formie opłaty podwyższonej), gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

 

Równocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  • a. nie posiada kompostownika, lub
  • b. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • c. uniemożliwia Prezydentowi Miasta Kutno, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym.

 

Prezydent Miasta Kutno stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w lit. a) – c).

Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” prosimy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku uiszczania opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wskazać okres za jaki dokonywana jest opłata.

Pierwszą opłatę, według nowej stawki, należy uiścić do 15 lutego 2023 r.

Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji, mających wpływ na ustalenie wysokości opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) właściciel nieruchomości jest zobowiązany zgłosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pok. 327.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do  Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku doprowadzi do określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy uwzględnieniu dostępnych Urzędowi danych.

baner z napisem harmonogram[0]

 

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady, nie dalej niż 15 m od jej osi.

Pytania, uwagi oraz zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne mogą być zgłaszane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pokój 327 lub pod numerem telefonu: 24 253 12 54.

System odbioru odpadów[1]
Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Wzory deklaracji obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2020 r.
81.73 KB Pobierz
pdf Ulotka
139.85 KB Pobierz
pdf Plakat
151.26 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/system-odbioru-odpadow

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/Harmonogram%20odbioru%20%C5%9Bmieci%202023%20belka%20na%20www2%20(1).jpg
  • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/plakat_smieci_2019_zasady.jpg