Edukacja

Na terenie Kutna funkcjonuje 10 przedszkoli (6 prowadzonych przez Miasto Kutno i 4 niepubliczne zarządzane przez inne organy prowadzące), 4 punkty przedszkolne (3 z nich są utworzone przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kutno i jeden punkt terapeutyczny), jest 8 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła katolicka, prowadzona przez parafię rzymsko-katolicką.

W Kutnie są także szkoły ponadpodstawowe: 2 samodzielnie funkcjonujące licea ogólnokształcące, 4 zespoły szkół, 2 ośrodki specjalno-wychowawcze oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - które są prowadzone przez Powiat Kutnowski. Kutnowską ofertę edukacyjną dla młodzieży i dorosłych uzupełnia kilkanaście szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe i szkoły policealne), prowadzone przez inne organy, niż Powiat Kutnowski.

Kutnowskie przedszkola i szkoły podstawowe – to nowoczesne obiekty oświatowe, z systematycznie wzbogacaną bazą dydaktyczną oraz komputerową. Przy Szkole Podstawowej nr 9 znajduje się kryta pływalnia, z której korzystają zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy. Wszystkie szkoły mają do dyspozycji hale sportowe oraz liczne „Orliki”. Baza sportowa wykorzystywana jest nie tylko podczas zajęć szkolnych (programowych), lecz także do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów oraz na treningi członków kutnowskich klubów sportowych.

Na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego kutnowskie szkoły oferują zarówno kształcenie akademickie (ogólnokształcące), jak i zawodowe (na poziomie branżowej szkoły zawodowej, technikum oraz szkolnictwa policealnego). Szkolnictwo zawodowe zapewnia możliwość zdobycia wykształcenia, w wielu atrakcyjnych zawodach, które często dostosowane są do potrzeb lokalnego rynku pracy. Oferta kształcenia zawodowego jest zróżnicowana i bogata. Szkoły te kształcą m.in. w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali, kucharz, magazynier – logistyk, technik reklamy, technik ochrony środowiska, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, często w powiązaniu z kształceniem zawodowym realizują ośrodki szkolno-wychowawcze. Dla dorosłych mieszkańców Kutna, którzy ukończyli szkoły ponadpodstawowe istnieje możliwość dalszego kształcenia na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, oferowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie. Szkoła ta daje także możliwość udziału dokształcania się wszystkim chętnym, poprzez udział w ofercie studiów podyplomowych.
 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/edukacja

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.plhttps://www.youtube.com/embed/_aGFhzM-SSs?autoplay=0&start=0&rel=0