Niska emisja

NISKA EMISJA to emisja do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń  (t.j. gazów i pyłów) na wysokości do 40 m., powstających głównie wskutek nieefektywnego spalania węgla w domowych piecach i lokalnych kotłowniach węglowych oraz pochodzących z transportu drogowego. Niska emisja jest głównym źródłem smogu.

Smog jest nienaturalnym i niebezpiecznym zjawiskiem, powstającym w wyniku połączenia dużego zanieczyszczenia powietrza oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych, sprzyjających kumulacji zanieczyszczeń, takich jak duża wilgotność powietrza (mgła) i brak wiatru.

NAJCZĘSTSZYMI PRZYCZYNAMI NISKIEJ EMISJI SĄ:

 • korzystanie ze starych pieców,
 • spalanie w domowych piecach paliw węglowych o niskiej jakości – węgiel gorszej jakości ma niższą wartość opałową a także wysoką zawartość siarki i popiołu,
 • spalanie śmieci – w skutek którego do atmosfery przenikają toksyczne związki chemiczne,
 • nieodpowiednie spalanie paliw - powstałe np. w wyniku ograniczonej przepustowości komina, w związku z jego rzadkim oczyszczaniem,
 • niedostateczna izolacja domów – powodująca utratę ciepła i energii w procesie ich ogrzewania,
 • transport samochodowy - w wyniku którego do atmosfery dostają się tlenki azotu, pył zawieszony PM 10 a także lotne związki organiczne.

WPŁYW NISKIEJ EMISJI:

 • na jakość powietrza:

W jej wyniku do powierza dostaje się różnego typu zanieczyszczenia, których stężenia nieraz znacząco przekraczają dopuszczalne normy.  Należą do nich; tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki SO2, pyły (PM10, PM2,5), metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów, chrom, mangan), lotne związki organiczne (LZO), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) np. benzo(a)piren oraz dioksyny.

 • na zdrowie człowieka:

Niska emisja jest przyczyną wielu chorób, zwłaszcza układu oddechowego takich jak: zapalenie gardła, oskrzeli, płuc, astma oskrzelowa, zaburzeń układu nerwowego, układu krążenia, silnych reakcji alergicznych, nowotworów, chorób serca i oczu. Najbardziej szkodliwymi substancjami są:

 • tlenek węgla (czad) - nawet krótkotrwałe jego wdychanie powoduje silne zatrucie organizmu, może powodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenia układu nerwowego, niewydolność serca, zawał a nawet śmierć,
 • tlenek azotu (NO) - podrażnia układ oddechowy i narząd wzroku, obniża odporność organizmu, powoduje alergie,
 • ozon - podrażnia układ oddechowy, gardło, oczy, nos, powoduje choroby płuc, oskrzeli, układu krążenia,
 • pyły zawieszone (PM 10, PM 2,5) - są przyczyną chorób układu oddechowego, nowotworów (płuc, krtani, gardła), chorób serca naczyń krwionośnych, mogą również zaburzać funkcjonowanie układu nerwowego,
 • metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć) - powodują uszkodzenia układu nerwowego, astmę i bezpłodność,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - podrażniają układ oddechowy, najbardziej niebezpieczny jest bezno(a)piren uszkadza DNA, powoduje mutacje ma właściwości rakotwórcze,
 • dwutlenek siarki - podrażnia oczy, gardło, nos, powoduje uszkodzenia dróg oddechowych, bóle głowy, zmiany skórne, choroby układu krążenia,
 • dioksyny - zaburzają funkcjonowanie układu odpornościowego, są przyczyną niepłodności, posiadają właściwości rakotwórcze, działają mutogenne, naruszając strukturę DNA.
 • na środowisko naturalne:
 • choroby i mutacje organizmów,
 • kwaśne deszcze (uszkadzające drzewa, rośliny, utrudniające fotosyntezę, zanieczyszczające wody i glebę),
 • dziura ozonowa,
 • globalne ocieplenie.
 • na dobra materialne:
 • niszczenie elewacji budynków (w wyniku osadzania się na nich kwasu siarkowego powstającego z obecnego w powietrzu dwutlenku siarki),
 • korozja metali (w wyniku osadzania się na nich siarki, tlenu, dwutlenku węgla)
 • niszczenie skóry, papieru i odzieży.

SPOSOBY OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI:

 • wymiana urządzeń grzewczych na ekologiczne i wydajne energetycznie,
 • podłączanie budynków do sieci gazowej i ciepłowniczej,
 • wybór opału o wysokiej zawartości kalorycznej,
 • zakaz spalania śmieci,
 • zapewnienie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacje budynków),
 • instalowanie odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, geotermia),
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast transportu samochodowego indywidualnego,
 • stosowanie zasad ekojazdy.

 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/niska-emisja

Załączniki