IV kadencja

rada IV kadencji[0]

IV kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-2024

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie została powołana w dniu 14 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Kutno w następującym składzie:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Jolanta Anioł - przewodnicząca Rady
 • Hanna Gontarek
 • Agnieszka Makuła
 • Przemysław Saczuk
 • Kinga Pawłowska-Tarka
 • Marlena Kluk

 

Przedstawiciele Rady Miasta Kutno:

 • Arkadiusz Olesiński
 • Danuta Blus - Wiceprzewodnicząca Rady
 • Robert Feliniak

 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno:

 • Michał Kacprzak
 • Dorota Bień - sekretarz rady (uprzednio Agnieszka Lewandowska)
 • Katarzyna Kwaśniewska

 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

 

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W KUTNIE 
§ 1. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Prezydent Miasta Kutno. 
§ 2. 1. Rada Pożytku na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku, Przewodniczącego Rady Pożytku, Wiceprzewodniczącego Rady Pożytku oraz Sekretarza Rady Pożytku. 
2. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Pożytku z pełnionej funkcji następuje w takim samym trybie co ich wybór. 
§ 3. 1. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 
2. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Pożytku. 
3. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Pożytku na wniosek: Prezydenta Miasta Kutno, Przewodniczącego Rady Miasta Kutno, co najmniej połowy członków Rady Pożytku. 
4. Jeżeli Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący w sytuacji określonej w ust. 3 nie zwołają posiedzenia, posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Prezydent Miasta Kutno, który wskazuje jednocześnie członka Rady Pożytku do wykonywania kompetencji Przewodniczącego. 
§ 4. 1. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Pożytku prowadzi Sekretarz. 
2. Przez obsługę administracyjną rozumie się wysyłanie zawiadomień na posiedzenie, protokołowanie, przekazywanie zainteresowanym stronom właściwych informacji wynikających z obrad Rady Pożytku. 
§ 5. 1. Rada Pożytku obraduje w obecności co najmniej połowy członków składu. 
2. Jeżeli brak jest określonej liczby członków, powoduje to konieczność zwołania kolejnego posiedzenia. 
§ 6. 1. Członkowie Rady Pożytku o terminie spotkania powiadamiani są co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadkach wyjątkowych w trybie natychmiastowym. 
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia dokonywane może być osobiście, telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną, z potwierdzeniem zwrotnym odbioru zawiadomienia. 
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek posiedzenia. 
4. W razie niemożności wzięcia udziału w spotkaniu Rady Pożytku, członek Rady Pożytku zawiadamia o tym fakcie Sekretarza lub Przewodniczącego. 
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Pożytku, jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie z jej składu od pierwszego dnia następującego po trzeciej nieobecności. 
6. Członka Rady Pożytku odwołuje Prezydent Miasta Kutno, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o odwołanie. 
7. Na miejsce odwołanego członka Rady Pożytku, przedstawiciela organizacji Prezydent Miasta Kutno powołuje kolejną osobę wyłonioną z listy kandydatów w wyborach członków Rady Pożytku. 
§ 7. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. 
§ 8. Na posiedzenia Rady Pożytku mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Pożytku z głosem doradczym. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3910 
§ 9. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Pożytku przyjmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
2. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu sprawy decyduje głos Przewodniczącego. 
3. Uchwały Rady Pożytku podpisuje Przewodniczący Rady Pożytku. 
4. Termin wyrażania przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 
§ 10. 1. Z posiedzenia Rady Pożytku sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 
2. Do protokołu dołącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały. 
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami. 
§ 11. Członkowie Rady Pożytku biorą udział w jej pracach nieodpłatnie. 
§ 12. Obsługę administracyjno-biurową Rady Pożytku zapewnia Prezydent Miasta Kutno.

zdjęcie z posiedzenia[1]

zdjęcie z posiedzenia[2]

zdjęcie ze spotkania[3]

zdjęcie ze spotkania[4]

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie.
363.75 KB Pobierz
pdf Uchwała nr XXXIV/355/13 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie
228.53 KB Pobierz
pdf PROTOKÓŁ z posiedzenia MRDPP nr 1
3.07 MB Pobierz
pdf PROTOKÓŁ z posiedzenia MRDPP nr 2
2.1 MB Pobierz
pdf Uchwała nr 2 MRDPP
555.68 KB Pobierz
PDF PROTOKÓŁ z posiedzenia MRDPP nr 3 - 20.04.2022r.
1.18 MB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 3 - 20.04.2022r.
549.19 KB Pobierz
pdf Zarządzenie nr 224/2022 z dn. 7.11.2022r. dot. zmiany składu MRDPP
195.53 KB Pobierz
pdf PROTOKÓŁ z posiedzenia MRDPP nr 4 - 19.10.2022r.
1.2 MB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 4 - 19.10.2022r.
504.82 KB Pobierz
PDF Uchwała nr 3 z dn. 19.10.2022r.
541.12 KB Pobierz
pdf PROTOKÓŁ z posiedzenia MRDPP nr 5 - 14.12.2022r.
1.04 MB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 5 - 14.12.2022r.
514.08 KB Pobierz
PDF Uchwała nr 4 z dnia 14.12.2022r.
504.01 KB Pobierz
PDF protokół z posiedzenia MRDPP nr 6 - 19.04.2023r.
1.06 MB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 6 - 19.04.2023r.
521.51 KB Pobierz
PDF Uchwała nr 5 z dnia 19.04.2023r.
908.21 KB Pobierz
PDF protokół z posiedzenia MRDPP nr 7 - 14.06.2023r.
1.06 MB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 7 - 14.06.2023r.
502.72 KB Pobierz
PDF protokół z posiedzenia MRDPP nr 8 - 13.09.2023r.
611.65 KB Pobierz
PDF lista obecności z posiedzenia nr 8 - 13.09.2023r.
503.41 KB Pobierz
pdf protokół z posiedzenia MRDPP nr 9 - 18.10.2023r.
1.04 MB Pobierz
pdf lista obecności z posiedzenia nr 9 - 18.10.2023r.
547.97 KB Pobierz
pdf Uchwała nr 6 z dnia 18.10.2023r.
511 KB Pobierz
pdf protokół z posiedzenia MRDPP nr 10 - 21.11.2023r.
1.09 MB Pobierz
pdf Uchwała nr 7 z dnia 21.11.2023r.
1.54 MB Pobierz
pdf lista obecności z posiedzenia nr 10 - 21.112023r.
563.21 KB Pobierz
pdf protokół z posiedzenia MRDPP nr 11 - 12.12.2023r.
1.09 MB Pobierz
pdf lista obecności z posiedzenia nr 11 - 12.12.2023r.
554.58 KB Pobierz
pdf Uchwała nr 8 z dnia 12.12.2023r.
565.88 KB Pobierz
pdf protokół z posiedzenia MRDPP nr 12
629.62 KB Pobierz
pdf lista obecności z posiedzenia nr 12
554.16 KB Pobierz
pdf Uchwała nr 9
528.86 KB Pobierz
pdf protokół z posiedzenia nr 13
631.86 KB Pobierz
pdf lista obecności z posiedzenia nr 13
547.04 KB Pobierz
pdf Uchwała nr 10
537.66 KB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/iv-kadencja

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/batch_DSC00774.jpg
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/19.10%20(1).jpg
 • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/19.10%20(2).jpg
 • [3] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/394715757_321179120550268_150005570606234291_n.jpg
 • [4] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/398241249_676068887999789_3166089363364299996_n.jpg