Zarządzanie kryzysowe

test[0]

 

Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam w codziennym życiu. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się w naszych dotychczasowych wyobrażeniach.

W dobie ocieplania się klimatu i tzw. „efektu cieplarnianego” możemy oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. Zaskakują nas swoją grozą i skalą destrukcji, pociągającą za sobą nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia. Przykłady mamy z sierpnia 2017 roku, w postaci zniszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarskich spowodowanych przez trąbę powietrzną na terenie powiatu chojnickiego oraz burzy na terenach leśnych, która pochłonęła życie 5 osób, a blisko 30 osób było rannych.

Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety za późno) znaczenie wiedzy o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie bagatelizowania żadnego symptomu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód.

Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności „przewidywania” w rodzaju: ja wiem najlepiej, niczego złego z tej chmury nie wyniknie”, bo pomyłka w ocenie i bagatelizowanie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może Ci zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się do potencjalnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości.

Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym, to nie tylko reagowanie, gdy coś się już wydarzy. To także czynienie wszystkiego, aby ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i jego skutki.

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w Urzędzie Miasta Kutno został powołany przez Prezydenta Miasta Kutno, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Kutno w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze miasta.

Miejski zespół zwoływany jest przez Prezydenta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba min. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd Miasta Kutno i odpowiednio – miejski zespół nie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć natychmiast działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie miasta.

W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi miejski zespół powiadamia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kutnie ul. Przemysłowa 4. Fachowcy tej jednostki organizacyjnej dyżurujący pod telefonem w godzinach pozasłużbowych przybędą niezwłocznie na miejsce awarii.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających reakcji najszybszej jak to możliwe, musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia ratunkowego, gazowniczego, drogowego, energetycznego realizującymi zadania na terenie miasta Kutno.

Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w mieście Kutno warunkują:

 1. jakość przygotowania Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego;

 2. znajomość zadań przez osoby funkcyjne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

 3. środki finansowe (miejska rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej, umiejętne przesuwanie przeznaczenia środków finansowych);

 4. stan oraz stopień gotowości sił i środków reagowania kryzysowego;

 5. porozumienia i umowy o odpłatnym udostępnianiu sprzętu z obsługą przez zakłady pracy i właścicieli indywidualnych;

 6. znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez ludność miasta;

 7. przygotowanie merytoryczne pracowników urzędu miasta do wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej;

 8. współpraca urzędu miasta z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami miasta w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców.

Schemat zarządzania kryzysowego w Polsce[1]

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Szczebel administracyjny

Organ zarządzania kryzysowego

Organ opiniodawczo - doradczy

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Krajowy

Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Resortowy

Minister kierujący działem administracji rządowej, Kierownik organu centralnego

Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa, urzędu centralnego)

 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa, urzędu centralnego)

Wojewódzki

Wojewoda

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy

Starosta powiatu

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminny

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Mogą być tworzone (nie ma obowiązku utworzenia) gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego

 

Sprawy obronne i wojskowe

Właściwa i konieczna dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa narodowego Polski jest powszechna obrona narodowa. Oznacza to, że przygotowuje i wykorzystuje w strukturach cywilnych i wojskowych wszelkie zasoby ludzkie, duchowe, materialne i terytorialne w celu stałej ochrony wartości i interesów duchowych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych i państwowych.

Konieczność powszechności obrony narodowej wynika min. z:

 1. Prakseologicznych dyrektyw maksymalnego wykorzystania posiadanych środków i możliwości działania (wykorzystanie efektu synergii).

 2. Geostrategicznego położenia Polski między dwoma potęgami, które w naturalny sposób rozszerzają swoje wpływy, wartości i władzę, czego najlepiej dowiodła historia.

 3. Współczesnego charakteru zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, które „pełzająco” atakują, wypierają bądź zaśmiecają wartości narodowe – świadomość i kulturę narodową, czego nie można ochronić i obronić siłą zbrojną, ale patriotyczną obronną postawą wszystkich Polaków.

 4. Moralnego, prawnego i obywatelskiego obowiązku i prawa wszystkich Polaków do współtworzenia najważniejszego wspólnego dobra, jakim jest trwałość i pomyślność Ojczyzny.

Zatem powszechność obrony narodowej wyraża się w przygotowaniu i udziale całego społeczeństwa, wszystkich instytucji państwowych i społecznych oraz podmiotów gospodarczych w ochronie i obronie wartości i interesów narodowych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia narodowego i państwowego.

Włączenie i dostosowanie narodowej organizacji obrony do organizacji obrony wspólnej NATO i UE, oznacza zwiększenie narodowych wysiłków obronnych oraz współuczestnictwo w obronie wspólnej w/w organizacji przez zdolność interoperacyjną wojsk operacyjnych, przygotowanie do wypełniania funkcji państwa – gospodarza oraz wdrożenie procedur planowania i gotowości cywilnej.

 

Wykaz osób funkcyjnych Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kutno

W skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kutno wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu - Prezydent Miasta Kutno;
 2. I Zastępca Przewodniczącego Zespołu - I Zastępca Prezydenta Miasta Kutno;
 3. II Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.
 1. Kierownik Biura Prasowego;
 2. Komendant Straży Miejskiej;
 3. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska;
 4. Naczelnik Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej;
 5. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 6. Naczelnik Wydziału Edukacji;
 7. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
 8. Inspektorzy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych;
 9. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kutnie;
 10. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
 11. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kutnie;
 12. Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Weterynarii w Kutnie;
 13. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie;
 14. Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie;
 15. Przedstawiciel Przedsiębiorstw Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie;
 16. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
Telefony alarmowe na wypadek zagrożeń[2]

Telefony alarmowe na wypadek zagrożeń - ogólny numer telefonu alarmowego 112

 • POLICJA 997
 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE GAZOWE 992
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
 • STRAŻ MIEJSKA 986
 • POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
 • POGOTOWIE WETERYNARYJNE 530 535 230
 • POGOTOWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 24 254 70 55

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe

Załączniki
 • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/szablon%20grafika%20na%20strone%20panorama%20800%20x%20400%20px%20(2).png
 • [1] https://um.kutno.pl/sites/default/files/paragraph.image.field_image/schemta_zarz._kryzys._w_polsce.jpg
 • [2] https://um.kutno.pl/sites/default/files/styles/body_gfx/public/paragraph.body_gfx.field_image/tablica_telefony_alarmowe.jpg?itok=rzs0FZ6h