NOWY OKRES ZASIŁKOWY "Rodzina 500+"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

 

aaa

Szanowni mieszkańcy

Samorząd Miasta Kutno wskazał na realizatora świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a.

 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 500+ - wnioski od 1 sierpnia

 

  	file.php?id=964 

 

  file.php?id=965 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum

Od dnia 16 marca br. uruchomiona zostanie Infolinia: 24 357 41 77 gdzie będą mogli Państwo uzyskać wszelkie informacje (wyłącznie o świadczeniu wychowawczym).

Od dnia 21 marca br. w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, zostanie uruchomiony Punkt informacyjny, który będzie funkcjonował w godz. od 8.00 - do 17.00 - pokój nr 3

Ponadto uruchomione zostaną punkty informacyjne:

  • w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie, ul. Zamoyskiego 1:

Punkt Informacyjny – Sekretariat w godz. od 9.00 do 15.30, we wtorki od dnia 22 marca (informacja wyłącznie
w miesiącu marcu i kwietniu br.)

  • w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie, ul. Jagiełły 6:

Punkt Informacyjny – Sekretariat w godz. od 9.00.do 15.30, w środy od dnia 23 marca (informacja wyłącznie
w miesiącu marcu i kwietniu br.)

  • w Gimnazjum Nr 3 w Kutnie, ul. Łęczycka 11:

Punkt Informacyjny – Pokój nr 9 a w godz. od 9.00 do 15.30, w czwartki od dnia 24 marca (informacja wyłącznie w miesiącu marcu i kwietniu br.)

Wnioski bedzie można pobrać od dnia 21 marca br.  i złożyć od dnia 1 kwietnia br.:

  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie, ul.Warszawskie Przedmieście 10a (wszystkie wnioski) lub przez internet: https://empatia.mpips.gov.pl
  • Wnioski na drugie i kolejne dziecko (nie wymagające udokumentowania dochodu):

- Przedszkola Nr 3, 5, 8, 15, 16, 17
- Szkoły Podstawowe Nr 1, 4, 5, 6, 9
- Gimnazja Nr 1, 2, 3

Świadczenie będzie wypłacane na konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie według wskazania osoby uprawnionej.

Podstawowe informacje, dotyczące świadczenia wychowawczego.

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Rodzice oraz opiekunowie (faktyczni i prawni), na dzieci do 18 roku życia.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Bez względu na stan cywilny rodziców, każda rodzina, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Dla kogo świadczenie bez kryterium dochodowego?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu.

Kiedy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać?

- Jeśli członkowi rodziny przysługują za granicą świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że odpowiednie przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

- Pełnoletnie dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- Dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie albo 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

Kiedy składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Jakie dokumenty dołączyć?

Do wniosku:

1. na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć:

  • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny za 2014 rok,
  • oświadczenie o dochodzie osiąganym przez osoby podlegające przepisom dotyczącym ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
  • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

2. na drugie i kolejne dziecko, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny (czy na pierwsze dziecko, czy na drugie i następne), dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Terminy ważne dla osób uprawnionych!

Wniosek złożony od dnia 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 01 kwietnia br.

Wniosek złożony po dniu 1 lipca br. - świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy pierwsze wypłaty świadczenia w roku 2016?

Wypłata świadczenia w terminie 3-ch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będą realizowane sukcesywnie.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

Począwszy od miesiąca lipca 2016 r. kompletny wniosek złożony:

  • po dniu 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca;
  • po 10 dniu każdego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata świadczenia będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Poniżej dostępne są druki wniosku i zaświadczeń/oświadczeń:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - (pdf)(doc),

2. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - (pdf), (doc),

3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego - (pdf), (doc),

4. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) - (pdf), (doc).


Pobierz podręcznik "Rodzina 500+":

 aaa


Jednocześnie informujemy, iż w związku z realizacją programu "Rodzina 500 plus" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

1. starszego inspektora (etat pierwszy);
2. starszego inspektora (etat drugi);
3. inspektora;
4. referenta;

w komórce ds. obsługi świadczenia wychowawczego w Ośrodku. Treść ogłoszeń poniżej.
http://www.mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=76

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE