Program Rozwoju Infrastruktury Rowerowej dla Miasta Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Na zlecenie Urzędu Miasta Kutno został opracowany "Program rozwoju infrastruktury rowerowej", nakreślający odpowiednie kierunki rozwoju, które mają na celu stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków do podróżowania rowerem. Program zakłada stworzenie do roku 2023 systemu infrastruktury rowerowej, bezpiecznej i zgodnej ze standardami międzynarodowymi, która będzie służyć mieszkańcom Kutna.

Opracowanie programu uwzględnia spostrzeżenia i oczekiwania mieszkańców (badania sondażowe, konsultacje społeczne) w kwestii rozwoju transportu oraz infrastruktury rowerowej. Przeprowadzone badania potwierdzają, że mieszkańcy Kutna są aktywnymi użytkownikami roweru jako środka lokomocji oraz bacznymi obserwatorami stanu dróg rowerowych w mieście. Według badanych, stan techniczny i oznakowanie dróg rowerowych jest na dobrym poziomie, ale istniejąca infrastruktura nie tworzy spójnego układu dróg rowerowych w mieście.

Wdrożenie programu poprawi bezpieczeństwo ruchu, rozwój sieci tras rowerowych tak, by tworzyły spójną sieć. Wiązać się z tym będą zmiany w organizacji ruchu drogowego pod kątem udogodnień dla ruchu rowerowego. Konieczne jest wzbogacenie infrastruktury rowerowej o parkingi dla rowerów, na co wskazywano w przeprowadzonych badaniach.

Zakładane koszty realizacji tego programu z uwzględnieniem budowy nawierzchni, budowy/przebudowy/adaptacji skrzyżowań, budowy/adaptacji obiektów inżynierskich oraz budowy infrastruktury towarzyszącej wyniosą ok. 6,3 mln zł. Docelowo do 2023 roku przewiduje się wybudowanie ok. 28 km ścieżek i dróg rowerowych. W przypadku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych okres realizacji tego zadania może ulec skróceniu do ok. 5 lat.

Pełna treść "Programu rozwoju infrastruktury rowerowej" znajduje się w załącznikach poniżej:

Program Rozwoju Infrastruktury Rowerowej dla Miasta Kutno - dokument główny

Załączniki:
Załącznik 1. Fotoinwentaryzacja,
Załącznik 2. Pomiary ruchu drogowego:
- Rys. 2.1.a,
- Rys. 2.1.b,
- Rys. 2.2.a,
- Rys. 2.2.b,
Załącznik 3. Standardy funkcjonalno – techniczne,
Załącznik 4. Koncepcja przekształceń wybranych elementów układu drogowo ulicznego w aspekcie budowy infrastruktury rowerowej:
- Rys.1,
- Rys.1.1,
- Rys 1.2,
- Rys.1.3,
- Rys.2.1,
- Rys.2.2,
- Rys.2.3,
- Rys.2.4,
- Rys.2.5,
- Rys.2.6,
- Rys.2.7,
Załącznik 5. Uspokojenie ruchu w miastach,
Załącznik 6. Koszty realizacji infrastruktury rowerowej,
Załącznik 7. Formularze: badania ankietowe, pomiary natężenia ruchu:
- Formularz 1,
- Formularz 2,
- Formularz 3,
- Formularz 4,
- Ankieta.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE