Pozostałe przetargi

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Tytuł:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kutnie przy ul. Przemysłowej oraz własności znajdujących się na nich: budynków i urządzeń.
Treść:

 

PREZYDENT MIASTA KUTNO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów

położonych w Kutnie przy ul. Przemysłowej

oraz własności znajdujących się

na nich: budynków i urządzeń.

 

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2020 roku o godzinie 1130, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403.

2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kutnie przy ul. Przemysłowej 8, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kutno obręb Śródmieście numerem działki 1166/5 o powierzchni 0,3093 ha oraz prawo własności znajdujących się na nich budynków i urządzeń. Na nieruchomości usytuowane są budynki: magazynu technicznego, portierni oraz komórki. W V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest dla nieruchomości księga wieczysta nr LD1K/00006576/2. Grunty stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast Miasto Kutno jest użytkownikiem wieczystym tych gruntów oraz właścicielem znajdujących się na nich: budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Użytkowanie wieczyste gruntów wiąże się z obowiązkiem corocznego uiszczania na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych.

3. Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna” znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U – Tereny usług. Nie jest położona na obszarze rewitalizacji Miasta Kutna.

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 131.000 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 15.000 zł w terminie do dnia 03 września 2020 roku na konto Urzędu Miasta Kutno w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.

Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu z tym, że wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca.

8. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno - tel. 24 253-12-47, pok.203.

Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Nieruchomości
Telefon:24 253-12-47
Data zamieszczenia postępowania:2020-08-03
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE