Pozostałe przetargi

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Tytuł:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat
Treść:

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz  na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

aaa

Czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT 23 %.


Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.


Czynsz dzierżawny za grunt oddany w dzierżawę podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 01 kwietnia 2021  roku.


Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.


Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.

Tryb:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Rodzaj:Nieruchomości
Data zamieszczenia postępowania:2020-08-03
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE