Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku weszło w życie  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

aaa

Do korzystania z programu upoważnione są rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Dokumentem identefikującym członka rodziny jest KARTA DUŻEJ RODZINY, którą z upoważnienia Prezydenta Miasta Kutno przyznawać będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kutnie lub inny upowazniony przez Prezydenta Miasta Kutno pracownik MOPS w Kutnie po uprzednim złożeniu wniosku o przyznanie Karty  w  siedzibie Ośrodka.

Wniosek o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje  się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty , w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia  wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Warszawskie Przedmieście 10a

1)      Przyjęcia interesantów pok. 37

poniedziałek – wtorek 1000 – 1400

czwartek – piatek 1000 – 1400

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.: 24 253 44 46,  253 43 09, 253 74 80, wew. 116, 131, 135.

Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszcza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE