Nowy system odbioru śmieci

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kutno zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest PreZero Service Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą liczbę osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości.

Osoby zamieszkujące lokale w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie składają deklaracji samodzielnie. Złożenie deklaracji leży w gestii zarządcy nieruchomości.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: Pl Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

  • Pobierz deklarację .pdf TUTAJ
  • Pobierz deklarację .doc TUTAJ

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie – 18 zł/mieszkańca/miesiąc;

  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych nieselektywnie – 26 zł/mieszkańca/miesiąc.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” prosimy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku uiszczania opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wskazać okres za jaki dokonywana jest opłata.

W przypadku braku indywidualnego numeru konta bankowego, można go uzyskać w Wydziale Ochronny Środowiska Urzędu, pokój 327.

Obszar zabudowy jednorodzinnej Miasta Kutno został podzielony na siedem rejonów odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych rejonów:

aa

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady, nie dalej niż 15m od jej osi.

Pytania, uwagi oraz zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne mogą być zgłaszane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pokój 327 lub pod numerem telefonu: 24 253 12 54

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego systemu odbioru śmieci .pdf TUTAJ

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

aaa

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE