Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022 jest kontynuacją dotychczas obowiązującej „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kutno na lata 2009-2015”. Jest zapisem diagnozy bieżącej sytuacji i planowanych działań strategicznych dotyczących szeroko pojętej polityki społecznej, które będą realizowane w Kutnie w latach 2016-2022.
aaa

Dokument składa się sześciu części. Pierwsza, zawiera diagnozę sytuacji z punktu widzenia polityki społecznej. Diagnoza społeczna jest punktem wyjścia i podstawą do planowania i podejmowania decyzji dotyczących aktualnych problemów społecznych, ale także przyszłych zdarzeń.

Analiza SWOT, prezentująca mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dotyczące możliwości rozwoju Kutna znajduje się w części drugiej. Trzecia część strategii obejmuje sformułowaną misję i wizję oraz cele strategiczne odpowiadające za główne obszary interwencji. Przy każdym z celów głównych wytyczono cele szczegółowe, których osiągnięcie powinno przyczynić się do zmniejszenia skali występujących problemów. W czwartej część dokumentu wskazane zostały sposoby wdrażania i aktualizacji Strategii poprzez określenie sposobu monitoringu i ewaluacji zapisów strategicznych. Ustalono również źródła finansowania poszczególnych celów operacyjnych.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022.

Prezydent Miasta Kutno zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022.

Termin konsultacji ustala się od dnia 12.10.2016 r. do dnia 20.10.2016 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Kutno oraz w formie pisemnej i elektronicznej za pomocą „Formularza zgłaszania uwag”.

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Kutno odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, w dniu 20 października 2016 roku o godz. 14.00.

Uwagi w formie pisemnej i elektronicznej można zgłaszać za pomocą „Formularza zgłaszania uwag” do dnia 19 października 2016r. w formie elektronicznej na adres konsultacje@um.kutno.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczych Urzędu Miasta Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022 oraz „Formularz zgłaszania uwag”, zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://umkutno.bip.e-zeto.eu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno www.um.kutno.pl – w zakładce Dokumenty strategiczne.

Pliki do pobrania:

 


Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kutno na lata 2009-2015 jest dokumentem programowym i służy ukierunkowaniu działań Samorządu Miasta w dłuższej perspektywie czasowej na zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

Podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowi artykuł 17 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), który określa zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Należy do nich min. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE