PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych.
10 sierpnia 2020

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Urząd Miasta Kutno przypomina, że właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Kutno.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: obiekty użyteczności publicznej, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, biura itp.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Kutno są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Kutno – ww.um.kutno.bip.e-zeto.eu, zakładka Ochrona środowiska – Odpady komunalne - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

• uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część zamieszkałą nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją,

• zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

Na terenie Miasta Kutno systemem gospodarowania odpadami zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe!

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE