Gospodarowanie nieruchomościami

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Tytuł:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść:

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXV/251/20 Rady Miasta Kutno z dnia 30 czerwca 2020r. ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr księgi wieczystej

Opis,
przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena
nieruchomości

489/25

0,0022

LD1K/00006090/1

Nieruchomość położona jest w Kutnie w obrębie ewidencyjnym 5 – Śródmieście. Leży ona na terenie, dla którego brak jest opracowanego m.p.z.p. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kutno nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MS - tereny zabudowy śródmiejskiej. Jest to nieruchomość, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Przeznaczona jest ona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej składającej się z działek nr 493 i 489/9 – dla poprawienia warunków jej zagospodarowania.

6300,00 zł

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 21 września 2020 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu zostanie podana się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Tryb:Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Rodzaj:Nieruchomości
Data zamieszczenia postępowania:2020-08-10
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE