Gospodarowanie nieruchomościami

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Tytuł:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Treść:

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXI/193/20 Rady Miasta Kutno z dnia 4 lutego 2020 r. ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

aaa

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany – na podst. art. 15 oraz art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). W wyniku zamiany Miasto Kutno nabędzie prawo użytkowania wieczystego przysługujące obecnie spółce ECO Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie do działek nr 110/5 o pow. 0,0121 ha, nr 110/6 o pow. 0,0112 ha, nr 112/8 o pow. 0,0057 ha, nr 112/13 o pow. 0,0015 ha, nr 112/15 o pow. 0,0211 ha położonych w Kutnie w obrębie ewidencyjnym Grunwald.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 15 września 2020 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o zamieszczeniu niniejszego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Tryb:Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
Rodzaj:Nieruchomości
Data zamieszczenia postępowania:2020-08-04
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE