Gospodarowanie nieruchomościami

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Tytuł:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Kutno
Treść:

 

PREZYDENT MIASTA KUTNO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego

stanowiącego własność Miasta Kutno.

 

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 09 września 2020 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok.403.

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy o pow. 6,30 m2 stanowiący własność Miasta Kutno znajdujący się na parterze w budynku wielomieszkaniowym położonym w Kutnie przy ul. Zamenhofa 13 wraz z przynależnym udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszącym 51/10.000 części w budynku i w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb Śródmieście, numerem działki 428/8 o powierzchni 0,0641 ha - ujawnionym w księdze wieczystej nr LD1K/00032139/8, prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie.

 

3. Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna” znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MS – Tereny zabudowy Śródmiejskiej.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 25.500 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 5.000 zł w terminie do dnia 3 września 2020 roku na konto Urzędu Miasta Kutno w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.

Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu z tym, że wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

 

6. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca.

 

8. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno - tel. 24 253-12-47, pok.203.

Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Nieruchomości
Telefon:24 253-12-47
Data zamieszczenia postępowania:2020-08-03
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE