Gospodarka

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

W Kutnie aktywnie działa 4 432 podmioty gospodarcze, funkcjonujące w następujących działach:

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 1482
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 444
Przetwórstwo przemysłowe 382
Pozostała działalność usługowa 355
Budownictwo 319
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 305
Transport i gospodarka magazynowa 234
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 163
Edukacja 154
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 151
Informacja i komunikacja 108
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 98
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 91
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 74
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 26
Administracja publiczna i obrona narodowa 19
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 18
Wwytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną 7
Górnictwo i wydobywanie 2

Stan na 31.12.2014 r., opracowanie własne na bazie danych GUS, www.stat.gov.pl

Strukura podmiotów gospodarczych w Kutnie wg PKD (stan na 31.12.2014)

Liczba podmiotów gospodarczych w Kutnie w latach 2009 - 2014

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE