Komunikaty

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
20 sierpnia 2019
Informacja dla osób składających zawiadomienie o mającej się odbyć imprezie "niemasowej" oraz wniosek o pozwolenie na imprezę masową.

 

Informacja

na stronę internetową Urzędu Miasta Kutno dla osób składających zawiadomienie o mającej się odbyć imprezie „niemasowej”.

 

Organizacja imprez „niemasowych” o charakterze artystycznym/rozrywkowym* na terenie miasta Kutna w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1983 z późniejszymi zmianami).

 

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy.

 

Termin załatwienia - 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Sposób załatwienia

 1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do Prezydenta Miasta Kutno na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 2. Zawiadomienie powinno być złożone na formularzu opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno.

 3. Zawiadomienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizatora.

 4. Przed złożeniem zawiadomienia do Urzędu Miasta Kutno należy takie samo zawiadomienie złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie .

 5. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi, w innej sytuacji wzywa się składającego zawiadomienie do niezwłocznego uzupełnienia zawiadomienia.

 6. Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

 

Tryb odwoławczy

 1. Zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1983 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Kutno wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.

 3. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

 4. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

 

Uwagi

 1. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie (art.34 ust.7) nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Prezydenta Miasta Kutno.

 2. W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w sposób objazdowy organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić korzystanie z tej drogi z jej zarządcą.

 3. Jeśli podczas imprezy artystycznej lub rozrywkowej planuje się pokaz z użyciem materiałów pirotechnicznych organizator tej imprezy zobowiązany jest uzgodnić wyżej wymienioną imprezę z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

 4. Do zawiadomienia organizator winien dołączyć scenariusz imprezy jednorazowej niemasowej lub w przypadku cyklicznych imprez niemasowych - terminarz imprez na rok kalendarzowy.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Zgodnie z art. 34. ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dot. imprez odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE