PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Deklaracja dostępności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Urząd Miasta w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.um.kutno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTobe.
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,
opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny w dniu: 2020-09-23.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kostrzewa, adres poczty elektronicznej:
m.kostrzewa.um.kutno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 253 11 23 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne
Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna
Budynek: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od Placu Piłsudskiego oraz od ulicy Podrzecznej (Straż Miejska). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy 7:30 - 15:30.

Dostępność parkingu
Po prawej stronie budynku wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
Toalety dla uczestników interesantów znajdują się na parterze. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Utrudnienia  
Brak windy dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE