Małżeństwo

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Akt małżeństwa

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 1 § 1 k.r.o.
Określa przesłanki ważnego zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC. Przepis ten dotyczy świeckiej formy zawarcia małżeństwa. Małżeństwo zawarte w takiej formie istnieje wówczas, gdy zostaną spełnione kumulatywnie następujące warunki:

 • odmienność płci osób zawierających małżeństwo,
 • jednoczesna ich obecność w chwili składania oświadczeń o woli zawarcia małżeństwa,
 • złożenie zgodnych oświadczeń przed kierownikiem USC o wstąpieniu w związek małżeński.

Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc.
Związek małżeński może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Jednak z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

W art.1 § 2 k.r.o.
Określona jest druga forma zawarcia małżeństwa, uznanego przez państwo ze wszystkimi skutkami cywilnymi. Jest to małżeństwo zawierane przed duchownym, pod warunkiem spełnienia przesłanek:

 • mężczyzna i kobieta zawierający wyznaniowy związek małżeński w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa,
 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Małżeństwo zawarte przed duchownym jest skuteczne zgodnie z prawem polskim pod warunkiem, że właściwy akt prawny, umowa międzynarodowa lub ustawa taką możliwość.
W stosunku do Kościoła Katolickiego przewiduje to Konkordat z dnia 28 lipca 1993 r. i ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.
Możliwość zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają również kościoły i inne związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem i którym ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 1998 r. Nr 57, poz.375) możliwości takie dała.
Są to:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP,
 • Kościół Polskokatolicki w RP,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP,
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP,
 • Gminy wyznaniowe żydowskie w RP.

Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego może przyjąć oświadczenia po uprzednim przedstawieniu mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika USC. Okres ważności w/w zaświadczenia wynosi 3 miesiące.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Zarówno osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński cywilny jak i osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zobowiązana:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia,
 • a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa również obowiązki duchownego po zawarciu małżeństwa. Duchowny przekazuje zaświadczenie o zawarciu małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika USC (jest to jeden dokument dwustronny) przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Zachowanie pięciodniowego terminu jest warunkiem sporządzenia aktu małżeństwa w USC.

Istotną zmianą do małżeństw zawartych po dniu 15.11.1998 r. jest regulacja dot. nazwisk małżonków. Realizuje ona zasadę równych praw mężczyzny i kobiety, pozostawiając im swobodę w wyborze nazwiska, które każde z małżonków będzie nosić po zawarciu małżeństwa z tym zastrzeżeniem, że małżonkowie nie mogą “wymienić się nazwiskami” tj. mężczyzna nie może przybrać nazwiska żony, a kobieta męża. Należy powiedzieć, że w przypadku zawarcia małżeństwa przed duchownym, nupturienci o wyborze nazwiska muszą zdecydować przed wydaniem zaświadczenia. Ustanie małżeństwa w zasadzie nie powoduje zmiany nazwiska małżonków. W razie rozwodu małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przez oświadczenie złożone przed kierownikiem USC powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Dane, jakie kierownik USC wpisuje do aktu małżeństwa są tożsame w obu formach zawarcia małżeństwa.

Do aktu małżeństwa wpisuje się:

 • nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
 • miejsce i datę zawarcia małżeństwa,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w związek małżeński,
 • nazwiska i imiona świadków,
 • nazwisko(nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
 • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego przy UM w Kutnie, ul. 29-go Listopada 4
tel.: 24 254 28 84


Wymagane dokumenty

Dowody osobiste - do wglądu - oraz skrócone odpisy aktu urodzenia.
Osoby rozwiedzione i wdowcy powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu o jego rozwiązaniu, albo odpis aktu zgonu współmałżonka.
Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport.
Ponadto zainteresowani winni złożyć podpisy pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1986 r. Nr 36, poz. 180; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998r Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r., Nr 128, poz. 1403), ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180; z 1988 r. Nr 19, poz. 132; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998r Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) oraz ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 130, poz. 1189).

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE