Narodziny

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Akt urodzenia

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia narodzin. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

Do aktu urodzenia wpisuje się:

  • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
  • miejsce i datę urodzenia dziecka,
  • nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia dziecka,
  • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,
  • dane zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie jego zgłoszenia.

Podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, poza zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej jest akt małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli pozostają oni w związku małżeńskim. Akt ten potwierdza pochodzenie dziecka, określa też jego nazwisko oraz ustala dane osobowe rodziców dziecka.

Dziecku mogą być nadane nie więcej niż dwa imiona. Nie mogą być one ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej oraz nie pozwalającej na odróżnienie płci dziecka. Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia, kierownik usc wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego przy UM w Kutnie, ul. 29-go Listopada 4
tel.: 24 254 28 84


Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180; z 1988 r. Nr 19, poz. 132; z 1989 r. Nr 29, poz. 154; z 1990 r. Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998r Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) oraz ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 130, poz. 1189).

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE