Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr
23.09.2021 14:00 - 24.09.2021 06:00

Prognozowane zjawisko: Silny wiatr/1

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne uchwały o konsultacjach z NGO

Konsultacje społeczne uchwały o konsultacjach z NGO

                                                                                                                                Organizacje pozarządowe
                                                                                                                                działające na terenie Kutna

 
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego współpracujące z samorządem Miasta Kutno.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany uchwały Nr LII/600/10 Rady Miasta Kutno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedstawiona zmiana w/w uchwały wprowadza:

- dodatkowe formy konsultacji uzasadnione potrzebami wynikającymi z nieprzewidzianych ograniczeń wprowadzonych przez organa państwowe lub samorządowe (np. związane
z epidemią Covid -19) m. in. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platform, aplikacji i komunikatorów internetowych.

W związku z powyższym, w procesie konsultacji, po dokonanych zmianach, zostaną wykorzystane wszystkie dostępne formy ich prowadzenia, zwłaszcza internetowe.

Konsultacje w formie wyrażenia pisemnej opinii rozpoczynają się w dniu 6 września i trwają do dnia 13 września br.

W związku z powyższym bardzo proszę o Państwa opinię w kwestii proponowanych zmian - skan pisma z podpisem należy przesłać drogą mailową na jeden z adresów: m [dot] mikulskaatum [dot] kutno [dot] pl, d [dot] bienatum [dot] kutno [dot] pl, m [dot] goraatum [dot] kutno [dot] pl lub złożyć w formie papierowej na Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kutno.

W załączeniu przesyłam Państwu aktualnie obowiązującą uchwałę oraz projekt jej zmiany wraz z uzasadnieniem.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                            Zbigniew Wdowiak

                                                                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie do udziału w konsultacjach
238.39 KB Pobierz
pdf Obowiązująca uchwała
757.13 KB Pobierz
pdf Proponowana treść nowej uchwały
352.23 KB Pobierz
pdf Zarządzenie o konsultacjach
639.43 KB Pobierz