Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Zostań Animatorem Sportu na obiektach „Moje boisko - Orlik 2012”.
6 lutego 2018

Osoby chcące realizować swoje plany o charakterze sportowym oraz społecznym, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur na Lokalnego Animatora Sportu.

 

Główne założenia naboru na „Lokalnego Animatora Sportu”:

 1. Projekt „Lokalnego Animatora Sportu” zakłada rozpoczęcie działań w okresie od marca do grudnia 2018 r. na obiektach „Moje boisko - Orlik 2012” przy SP nr 1; SP nr 6; SP nr 9 oraz MOSiR Kutno.

 2. Wybór kandydatów i ewentualne zatrudnienie „Lokalnego Animatora Sportu” przez daną jednostkę (szkołę lub MOSiR) odbędzie się z uwzględnieniem;

 1. kwalifikacji (wykształcenie i posiadane uprawnienia),

 2. doświadczenia i kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych na obiektach „Moje boisko - Orlik 2012”,

 3. zweryfikowania kandydatów w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym,

 4. rodzaju preferowanej umowy (np. umowa o pracę – na czas nieokreślony/określony, umowa zlecenie). Preferowana umowa na czas określony.

 5. zaprezentowanie przez kandydata, ubiegającego się o stanowisko „Animatora Sportu”, planu działań, pomysłów, programów środowiskowych lub ogólnomiejskich
  o charakterze społeczno-sportowym (w różnych sportach i aktywnościach), bez określania limitów procentowych/ czasowych dla poszczególnych działań,

 1. Główne obowiązki „Lokalnego Animatora Sportu” to inicjowanie, organizowanie
  i angażowanie się w zadnia kultury fizycznej na obiektach „Moje boisko - Orlik 2012” oraz innych obiektach sportowych;

 2. W przypadku uzyskania wsparcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidywane środki finansowe na wynagrodzenie osób zatrudnionych jako „Lokalny Animator Sportu” na jednym obiekcie wyniosą nie mniej niż 2200 złotych brutto;

 3. Projekt „Lokalny Animator Sportu” obejmuje łącznie minimum 138 godzin pracy
  w miesiącu, z czego co najmniej 69 godzin finansowanych jest ze środków budżetu Miasta Kutno.

 4. Jeśli program na jednym Orliku realizuje dwóch Animatorów, wówczas określone wyżej godziny pracy i kwoty wynagrodzenia dzielą się po połowie na dwóch Animatorów
  i wynoszą odpowiednio: 34,5 godz. i co najmniej 550 zł ze środków budżetu Miasta Kutno – dla jednego Animatora.

 

O Programie „Lokalny Animator Sportu” można poczytać na stronie http://www.orlysportu.pl

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać do 12 lutego 2018 roku do godz. 13.00
w sekretariacie wybranej szkoły zarządzającej Orlikiem oraz MOSiR.

Podania zawierające dane określone w pkt. 2 należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Lokalny Animator Sportu”.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Biura Sportu i Turystyki – Paweł Szczepanik – tel. 24 253 12 10 lub mailowo p.szczepanik@um.kutno.pl

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE