Program "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+"

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst


N.Trade S.C. Piotr i Lech Niteccy - www.ogrodosfera.pl

Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" "N.Trade S.C. Piotr i Lech Niteccy" umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: zniżkę 5% na cały asortyment towarów, oferowanych na stronie http://ogrodosfera.pl do momentu odwołania z uczestnictwa. Wspomniana zniżka nie doytczy towarów, które widnieją w sklepie jako przecenione.


Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" "Bistro Ale Smacznie - Wasiakowie S.C." umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: 10% zniżki na posiłki.


aaa

Dla posiadaczy kart „Duża rodzina 3+” „Hotel Milena – P.P.H.U.  E. i W. Białożyt” umożliwia korzystanie przez rodziny wielodzietne  z programu promocyjnego  „KARTA DUŻEJ RODZINY”, w ramach którego, rodziny otrzymują następujące ulgi, zniżki, rabaty:

- Zniżka 34% na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadoikolacje) – cena bez zniżki 910 zł za cały pobyt.
- Ceny ze zniżką 600 zł za cały pobyt osoba dorosła, 500 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210 zł za cały pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub  6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.
- Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum 2 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.
- Przez cały rok organizujemy 7-dniowe turnusy wypoczynkowe połaczone z programem fakultatywno-rozrywkowym, na który składają się m.in.: dancingi, wycieczki i spotkania z ciekawymi osobami.
- Rezerwacja pod numerem telefonu: 33 86376 383, 502 292 497 lub na www.hotel milena.pl


aaa

Posiadacze Kutnowskiej Karty „Duża rodzina 3+” mają prawo do 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym z pościelą i artykułami dla dzieci http://hippo-sklep.pl/


logo_mzk

Posiadacze kart „Duża Rodzina 3+” wraz dokumentem potwierdzającym tożsamość, uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przewozów środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie.

 


Dla posiadaczy kart „Duża rodzina 3+” PRACOWNIĄ OPTYCZNA  z siedzibą w Kutnie ul. Sienkiewicza 40, umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne  z programu promocyjnego  „KARTA DUŻEJ RODZINY”, w ramach którego rodziny otrzymują następujące zniżki:

20% na całośc kosztów związanych z doborem i wykonaniem okularów


Logo

W dniu 18 marca 2014 roku Rada Miasta Kutno na XLVII Sesji podjęła uchwałę Nr XLVII/446/14 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kutna Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”. Weszła ona w życie 1 maja 2014 roku.

Program nastawiony jest na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Posiadanie Kutnowskiej Karty „Duża rodzina 3+” uprawnia do korzystania z następujących ulg:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

  • zakup biletów ze zniżką na wejścia na obiekty MOSiR w Kutnie (Aquapark – strefa basenowa i strefa cardio siła, lodowisko):

Aquapark- Strefa basenowa:

a) wejście na pływalnię (70 min) dzieci od 3-go roku życia, dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica, młodzieży szkolnej oraz studentów do 25 lat – 5 zł

b) wejście na pływalnię (70 min) osób dorosłych – 8 zł

Ceny obowiązują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 22.00.

Aquapark- Cardio-Siła.

Wejście bez ograniczeń czasowych – 6 zł (dotyczy osób pełnoletnich oraz osób które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz posiadają dokument potwierdzający tożsamość, zgodnie
z Regulaminem korzystania ze strefy Cardio-Siła).

Cena obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 20.00.

Lodowisko

Dla osób dorosłych cena za 1godzinę to 3 zł. Natomiast dla dzieci oraz młodzieży szkolnej i studentów do 25 roku życia to 2 zł za 1godzinę korzystania z lodowiska.

2. Kutnowski Dom Kultury – zakup biletów z 50% zniżką do kina oraz na spektakle, koncerty i zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez KDK oraz jego jednostkę organizacyjną tj. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.

3. Muzeum Regionalne w Kutnie – zakup biletów wstępu w cenie 1 zł od osoby.

4. Basen w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie

  • cena biletu 1 zł dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica,
  • cena biletu 3 zł dla osób dorosłych.

Korzystanie z Programu możliwe jest w dniach i godzinach podanych przez Szkołę.

5. Ulga przy opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale – zgodnie z Uchwałą Nr L/485/14 Rady Miasta Kutno z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych działających w szkołach podstawowych lub innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno,

6. Ulga przy opłacie za pobyt dziecka w żłobku – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/358/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania ze żłobków prowadzonych przez gminę Miasto Kutno.

Korzystanie z ulg możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim będzie legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z Karty „Duża rodzina 3+” (§ 6 ust. 1).

Zarządzenie Nr 53/2014 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: "Przyjęcia logo Programu "Kutnowska karta Rodziny 3+", ustalenia regulaminu wydawania i korzystania z Karty "Duża Rodzina 3+" oraz określenie jej wzoru".

Regulamin wydawania i korzystania z Karty "Duża Rodzina 3+".

Wniosek o wydanie Kart „Duża Rodzina 3+” w wersji doc. do pobrania tutaj.

Wniosek o wydanie Kart „Duża Rodzina 3+” w wersji pdf. do pobrania tutaj.

Wzór Karty "Duża Rodzina 3+".

Wniosek o przystąpienie firmy/przedsiębiorcy do Programu„Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”

Szczegółowe informacje, dotyczące Programu uzyskać można w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutna – pokój 238, tel. 24 253-12-52.

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa o przyłączenie się do Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”.

„Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” to Program nastawiony na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Celem Karty jest promocja dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawa warunków życia, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach, wspieranie oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Zachęcam Państwa do tego, abyście stali się Partnerem Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+” i przedstawili własną ofertę.

Aby stać się partnerem Programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miasta Kutno, Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój 238 formularz akcesyjny (wniosek można pobrać), w którym określicie Państwo wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych oraz okres udziału w Programie. Na jego podstawie pracownicy Urzędu Miasta Kutno dostarczą Państwu materiały do oznakowania miejsca przyjaznego rodzinom 3+.

Uprzejmie informuję, że będziecie Państwo mogli umieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych informację o udziale w Programie  „Kutnowska  Karta Dużej Rodziny 3+”. Ze swej strony zobowiązuję się do umieszczenia na stronie internetowej Miasta Kutno logo Państwa firmy oraz informacji o udziale w Programie.

Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom będziemy rozszerzać ofertę wzmacniającą kondycję kutnowskich rodzin wielodzietnych, a tym samym zwiększać potencjał rozwojowy miasta.

 

Prezydent Miasta Kutno
Zbigniew Burzyński

 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY                    

1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

2. Program jest skierowany do:

· rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);

· cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2013 r. poz. 1650, Dz. U. z 2014, poz. 463, poz. 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

· mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego  rodzin w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

· rodzin zastępczych,

· rodzinnych domów dziecka.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Kutno, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

3. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy przedstawić n/w dokumenty:

· w przypadku rodzica - ­ dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

· w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość, akt zawarcia małżeństwa oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

· w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

· w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

· w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

· w przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko zostało umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia  wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;

· w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

4. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 10a, pokój 37.

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – wtorek 1000 – 1400

czwartek – piątek 1000 – 1400

Wniosek o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5. Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863);

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1954).

Karty wydane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 836) zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod numerem tel.:24 253 44 46,  253 43 09, 253 74 80, wew.  116, 131.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:

 http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.
 

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl


 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE