Komunikaty i ogłoszenia

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
7 grudnia 2018
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Kutno, dnia 07.12.2018 r.

 

Gmina Miasto Kutno

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

WW związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego z dnia

27 listopada  2018 roku na realizację usługi pn.: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasto Kutno- Centrum Seniora ” dla Projektu nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn.: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora”;  Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, Zamawiający - Gmina Miasto Kutno w dniu 07.12.2018 roku wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

Projekt Portal Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno.

Zamawiający zawrze z ww. Wykonawcą umowę w sprawie udzielenia zamówienia.

Zbigniew Burzyński

Prezydent Miasta

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE