ŁSSE Podstrefa Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Podstrefa Kutno
Podstrefa Kutno, która jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstała w 2001 roku i obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 129,1 ha. Jest to wyodrębniony obszar na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

foto strefa


Wszystkie kompleksy położone są w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 92 (dawna E30), autostrady A1 (w odległości1,6 km) oraz magistrali kolejowej E20 i sieci bocznic. Kompleksy 1 i 2 są już całkowicie zajęte. W Kompleksie 3 wolnych pozostało jeszcze ok. 2,3 ha wolnych terenów strefowych. Tereny w Kompleksie 3 (ul. Poprzeczna) są w pełni uzbrojone (wodociąg, kanalizacja sanitrana, droga). Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w dzielnicy przemysłowej ponad 33 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w Podstrefie Kutno.

aa

Pomoc publiczna
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

aa
 

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił

Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Pomoc publiczna z  tytułu nowej inwestycji

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

Pomoc publiczna z  tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.


Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 aa

Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

 

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nowej inwestycji

lub

 • koszty nowoutworzonych miejsc pracy

 

Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

Warunki korzystania ze zwolnienia podatkowego:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej
  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Ponadto inwestor może ubiegać się o zwolnienie przez lokalne władze samorządowe z podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego na poziomie określonym w Uchwale IV/55/15 Rady Miasta Kutno z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Pomoc zespołu

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Wszelkich informacji na temat możliwości inwestowania na terenie Podstrefy Kutno udzielają:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl

AS

BRZ

DL

Agnieszka Sobieszek

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 52

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Bartosz Rzętkiewicz

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

obszar edukacji, klastry,
środki unijne

tel. (+48) 42 275 50 76

bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl

Dorota Lombardi

Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji

tel. (+48) 42 275 50 51

dorota.lombardi@sse.lodz.pl

RK

PW

 JS

Rafał Karolczak

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów
 

tel. (+48) 42 275 50 55

rafal.karolczak@sse.lodz.pl

Patrycja Wojtania

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji, klastry, środki unijne

tel. (+48) 42 275 50 54

patrycja.wojtania@sse.lodz.pl

Joanna Siwińska

Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, środki unijne, klastry

tel. (+48) 42 275 50 77

joanna.siwinska@sse.lodz.pl

a także Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno i jego pracownicy:

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE